Pozvané prednášky

 • prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.
  Spolupráca experimentu a počítačovej chémie: Elektrónová afinita uracilu a ďalšie aplikácie
  Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
  Od pórovitých koordinačných polymérov a usporiadaných pórovitých oxidov k multifunkčným nanopórovitým materiálom
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
   
  Technická univerzita v Liberci
 • prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.
  Stav a vývojové trendy vyučovania chémie v didaktickej teórii a praxi
  Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • doc. Ing. Igor Bodík, PhD.
  Anaeróbna fermentácia kuchynských odpadov - potenciálny zdroj energie
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava
 • prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
  Druhá generácia biopalív a chemikálií z termických a katalytických premien biomasy
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava
 • doc. Ing. Filip Bureš, PhD.
  Heterocyklické akceptorní jednotky v push-pull chromoforech
  Univerzita Pardubice
 •