Hlavicka (30K)
Vitajte
Miesto
Doprava
Prihláška
Program
Odborné sekcie a garanti
Informácie o prezentáciách
Plenárna prednáška
Pozvané prednášky
Deadlines
Poplatky
Prvý cirkulár
Druhý cirkulár
Kontakt
FAQ

Informácie o prezentáciách

Poster

rozmery: 800 mm šírka a 1000 mm dĺžka

Súťaž
I. študenti, doktorandi
  1. miesto 5 000,- SK
  2. miesto 3 000,- SK
  3. miesto 2 000,- SK
II. mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov
  1. miesto 10 000,- SK
  2. miesto 7 000,- SK
  3. miesto 5 000,- SK

Súťaž bude vo forme komentovaného posteru 5 - 10 minút pred vybranou komisiou. Platí pre prihlásených do súťaže o najlepší poster v uvedených dvoch kategóriách spolu pre všetky sekcie.

Prednáška

formát: MS Powerpoint - čas 25 minút + 5 minút diskusia. Pre veľký záujem o prednášky sa zmenil celkový čas prednášok na 25 minút, aby bolo vyhovené viacerým účastníkom.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo presunúť prednášku do posterovej sekcie alebo zmysluplne presunúť do inej sekcie, ak bude počet prihlásených prednášok nad rámec časového rozvrhu.

Príspevky budú uverejnené v nultom čísle nového chemického časopisu ChemZi po zaplatení poplatku za konferenciu. V zaplatenej sume za konferenciu pre jedného prihláseného účastníka je zahrnutý len jeden príspevok (prednáška alebo poster), príplatok za každý další je 2 500,- SK.

Formát abstraktu

NÁZOV - Times New Roman Bold, veľkosť 12, veľké písmo

medzera veľkosť 12
Prezentujúci autor, Ostatní autori - Times New Roman, 12
medzera veľkosť 12
adresa pracoviska, e-mail - Times New Roman Italic, 12
medzera veľkosť 12
medzera veľkosť 12
Text abstraktu ..... Times New Roman 12, v požadovanom rozsahu 200 slov program - MS Word, písmo - Times New Roman, veľkosť 12, zarovnanie - názov, autori a adresa do stredu a ostatné na kraj, jednoduché (single) riadkovanie, obrázky (formát PDF) len vo výnimočných prípadoch, literatúru písať do hranatých zátvoriek, okraje hore, vpravo a vľavo 2 cm, jazyky slovenčina, čeština, angličtina.

medzera veľkosť 12

[1] Autori, Časopis, Volume, Strany, (Rok), maximálne 3 citácie


Deadline pre zaslanie abstraktu: 13. 6. 2005

Pre abstrakty poslané po deadline nevieme zaručiť opublikovanie v časopise ChemZi.
Abstrakty prosíme posielať na schs@chtf.stuba.sk

Publikácia v Chemical Papers

Záujemcovia o článok v Chemical Papers budú vyzvaní po zjazde na zaslanie manuskriptu v rosahu 2500 slov. Dátum vydania sa očakáva v roku 2006, treba zdôrazniť, že ide o limitovanú edíciu, ktorá okrem toho samozrejme podlieha review procesu. Momentálne sa diskutuje aj finančná náročnosť a z toho vyplývajúce finančné zaťaženie.

Inštrukcie pre autorov - DOC (68 KB).

Prezentovanie firiem

Na prezentáciu bude vytvorený priestor v obedňajšom a večernom bloku, kde bude možné si zabezpečit stôl, stoličku, alebo poster. Poplatok za prezentovanie tovaru resp. výrobkov je 6000,- SKK na tri dni - pondelok, utorok a streda t. j. 5.9. - 8.9. 2005. V prípade záujmu je možné vytvorit aj prezentáciu v sekciách alebo vo večernom bloku paralelne s posterovou sekciou. Prenájom prednáškovej miestnosti je 1000,- SKK na jednu prednášku. Ubytovanie a stravu si zástupcovia firiem zabezpečujú sami, v prípade záujmu je možnosť zabezpečenia organizátormi zjazdu. Poplatok za prezentovanie možno riešit aj individuálne a po dohode môže byt zaplatený aj vo forme tovaru alebo propagačných materiálov. Záujemcovia o prezentovanie firmy, kontaktujte nás prosím na e-mail schs@chtf.stuba.sk , kde budú s vami dohodnuté konkrétne možnosti a podmienky prezentovania.


Prof. Zewail
v médiách
Chemical Papers
VÝZVA
Fotogaléria Sponzori Výlety