Hlavicka (30K)
Vitajte
Miesto
Doprava
Prihláška
Program
Odborné sekcie a garanti
Informácie o prezentáciách
Plenárna prednáška
Pozvané prednášky
Deadlines
Poplatky
Prvý cirkulár
Druhý cirkulár
Kontakt
FAQ

Pozvané prednášky

1. Analytická a fyzikálna chémia

Doc. RNDr. Jiří BAREK, CSc.
Kam směřuje elektroanalytická chemie?
Katedra analytické chemie, PF UK, Praha
RNDr. Zdeněk HAVLAS, DrSc.
Relativistické efekty v organických biradikálech
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Dušan KANIANSKY, DrSc.
Analytická chémia na čipoch
Katedra analytickej chémie, PRIF UK, Bratislava
Prof. RNDr. Jozef NOGA, DrSc.
Smerom ku spektroskopickej presnosti pri kvantovochemických výpočtoch
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, PRIF UK, Bratislava

2. Anorganická a materiálová chémia

RNDr. Peter KOMADEL, DrSc.
Smektity, chemicky zaujímavé ílové minerály
Ústav anorganickej chémie, SAV, Bratislava
Doc. RNDr. Jiří PINKAS, PhD.
Od molekulárních prekurzorů k materiálům
Katedra anorganické chemie, MU, Brno
Prof. Ing. Ivan ŠTICH, DrSc.
Hrotom indukované procesy: nanomanipulácia a mechanochémia
Katedra fyziky, FEI STU, Bratislava
Prof. RNDr. Milan MELNÍK, DrSc.
Koordinačná a biokordinačná chémia, jej vývoj a perspektívy
Katedra anorganickej chémie, FCHPT STU, Bratislava

3. Organická chémia a polyméry

Doc. RNDr. Andrej BOHÁČ, CSc.
Medicinálna chémia vo vývoji nových typov kancerostatík - inhibítory angiogenézy
Katedra organickej chémie, PRIF UK, Bratislava
Doc. RNDr. Ivan CHODÁK, DrSc.
Biodegradovateľné plasty - súčasný stav a perspektívy pre vysokotonážne aplikácie
Ústav polymérov, SAV, Bratislava
Prof. Ing. Štefan MARCHALÍN, CSc.
Nové trendy v chémii dihydropyridínov
Katedra organickej chémie, FCHPT STU, Bratislava
Doc. Ing. Karel ULBRICH, DrSc.
Polymerní systémy pro přípravu protrahovaných a cílených forem léčiv
Ústav makromolekulové chemie, AV ČR, Praha

4. Vyučovanie a história chémie

Doc. RNDr. Beáta BRESTENSKÁ, CSc.
Premena tradičnej školy na modernú školu 21. storočia
Katedra didaktiky prírodných vied, PRIF UK, Bratislava
Prof. RNDr. Pavel DRAŠAR, DrSc.
Koncepce chemického eurobakaláře
Ústav chemie prírodních látek, VŠCHT, Praha
Prof. Ing. Ján GARAJ, DrSc.
Pozitívne a negatívne trendy v chemickom vzdelávaní
TnUAD, Trenčín
Doc. Ing. Ivan HERČKO, CSc.
Zjazd v roku 1786 v Sklených Tepliciach: prvá amalgácia rúd drahých kovov
Katedra ekomuzeológie, FPV UMB, Banská Bystrica

5. Životné prostredie a biotechnológia

Doc. RNDr. Daniela HUDECOVÁ, PhD.
Toxinogénne huby a mykotoxíny v životnom prostredí
Katedra biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU, Bratislava
Doc. Ing. Jana ČOPÍKOVÁ, CSc.
Využití fyzikálně-chemických metod pri sledování kvality čokoládových a nečokoládových cukrovinek
Ústav chemie a technologie sacharidu, VŠCHT, Praha
RNDr. Ján KORMANEC, DrSc.
Úloha sigma faktorov RNA polymerázy v odozve na stres, patogenicite a diferenciácii baktérií
Ústav molekulárnej biológie, SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Fedor MACÁŠEK, DrSc.
Cyklotrónové iónové zväzky in vitro a in vivo
BIONT a.s., Bratislava

6. CHEMPROGRESS

Dr. Dušan BUDZÁK
Výsledky výskumu vlákien aplikované v praxi
Výskumný ústav chemických vlákien, Svit
Ing. Milan KRÁLIK, PhD.
Perspektívy využitia výskumu v chémii
Výskumný ústav chemických technológií, Bratislava
Prof. Ing. Josef PAŠEK, DrSc.
Technologie anilínu
Ústav organické technologie, VŠCHT, Praha

Prof. Zewail
v médiách
Chemical Papers
VÝZVA
Fotogaléria Sponzori Výlety