Formy prezentácie

Poster

800 mm šírka x 1 000 mm dĺžka Súťaže formou komentovaných posterov:

  • študenti, doktorandi (ceny: 5 000, 3 000, 2 000 Sk)
  • vedci do 35 rokov (ceny: 10 000, 7 000, 5 000 Sk)

Prednáška

Formát MS Powerpoint

  • pozvaná prednáška 40 min. + 10 min. diskusia
  • prednáška 20 min. + 5 min. diskusia

Panelová diskusia ako záver zjazdu

Abstrakt v časopise ChemZi
Publikácia v nasledujúcich číslach ChemZi (1 500 slov a štyri grafy)

Prezentovanie firiem

Na prezentáciu bude vytvorený priestor v obedňajších a večerných blokoch. Poplatok za prezentovanie firmy je 12 000,- SKK na tri dni - pondelok, utorok a streda t. j. 3.9. – 5.9. 2007.

Poplatok zahŕňa zabezpečenie výstavného stola, stoličky, elektrickej prípojky, registráciu pre jednu osobu a reklamu firmy v zjazdových materiáloch. V prípade záujmu je možné vytvoriť aj prezentáciu vo večernom bloku paralelne s posterovou sekciou. Prenájom prednáškovej miestnosti je 1000,- SKK na jednu prednášku. Ubytovanie a stravu si zástupcovia firiem zabezpečujú sami, v prípade záujmu je možnosť zabezpečenia organizátormi zjazdu. Poplatok za prezentovanie sa rieši individuálne kontaktom na e-mail schs@chtf.stuba.sk, kde budú s Vami dohodnuté konkrétne možnosti a podmienky prezentovania.