Názvoslovie anorganických a organických zlúčenín

 

 

vychádza z doporučení Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC)

 

Členovia Názvoslovnej komisie (1999): Doc. Putala, Prof. Krutošíková, Doc. Kada, Prof. Uher, Doc. Milata, RNDr. Štetinová, Doc. Elečko, Doc. Kutschy, Prof. Dzurila, Doc. Lacko, Ing. Babor, Doc. Petruš, Dr. Hegerová (JÚĽŠ)

 

 

Komisia sa schádza podľa aktuálnej potreby.

 

 

Predregistrácia chemických látok v zmysle REACH

 

Konzultácie k problematike názvoslovia anorganických zlúčenín prisľúbili poskytnúť  Dr. M. Zikmund (miroslavzikmund@t-zones.sk,  mobil: 0904 345 00), Prof. M. Koman (marian.koman@stuba.sk, tel.: 02-5932 5622), Doc. Peter Segľa (peter.segla@stuba.sk, tel.: 02-5932 5209); k problematike názvoslovia organických zlúčenín Doc. M. Putala ( putala@fns.uniba.sk, tel.: 02-60296337) ako aj všetci ostatní členovia Názvoslovnej komisie SCHS

 

 

 

Česká chemická nomenklatúra

 

 Nomenklaturní dokumenty uverejnené ako Doplnky / Supplements v Chemických Listoch

  1. Základní definice termínů vztahujících se k polymerům, Chem. listy 79, 281-295 (1985) [...]
  2. Nomenklatura regulárních jednopramenných organických polymerů, Chem. listy 81, 290-316 (1987) [...]
  3. Nomenklatura kopolymerů založená na názvech monomerů, Chem. Listy 84, 843-861 (1990) [...]
  4. Definice termínů vztahujících se k jednotlivým makromolekulám a jejich souborům a ke zředěným roztokům polymerů, Chem. listy 88, 366-392 (1994) [...]
  5. Stereochemické definice a označení vztahující se k polymerům (1996) [...]
  6. Používání zkratek pro názvy polymerních látek (1996) [...]
  7. Nomenklatura iregulárních jednopramenných organických polymerů založená na struktuře (1994) [...]
  8. Nomenklatura regulárních dvoupramenných organických žebříkovitých polymerů a spiropolymerů, Chem. Listy 92, 415-429 (1998) [...]
  9. Grafická znázornění makromolekul (2001) [...]
  10. Klasifikace transportních proteinů (2003) [...]

 

Názvosloví organické chemie